• Privacy verklaring

 • Dit is de privacyverklaring van bsc Caribe gevestigd te Groningen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40023850, hierna te noemen: bsc Caribe.

   

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@caribe.nl

  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  Doel

  Welke persoonsgege-vens

  Grondslag

  Bewaartermijn

  Ontvangers

   

   

   

   

   

  Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Geslacht
  • Bankgegevens
  • Lidmaatschapsnummer

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Indien u lid wordt /bent gedurende de looptijd van de overeenkomst.

  Secretariaat

   

  Administratie

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Geslacht
  • Bankgegevens
  • Lidmaatschapsnr

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna, vervolgens alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  • Ledenadministratie.
  • Penningmeester

   

   

  Teamsamenstelling

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  • Voorzitter TC (alle competitiespelen-de leden
  • Sportlink
  • Coaches (alleen gegevens van hun eigen team)

  Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

   

  Uitvoering van de overeenkomst

   

  Wij nemen geen commerciële boodschappen op in e-mails en nieuwsbrieven

  Zolang als men aangemeld is.

  N.V.T.

   

  Versturen berichten van derden

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

   

  Toestemming

  Zolang men aangemeld is en toestemming niet is ingetrokken

  •Andere verenigingen

  •Uitnodigingen

  •Media

   

   

  Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

  • Cookies (zie voor meer info het sub-kopje Cookies)
  • IP-gegevens

   

  Toestemming

  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

   

  • Websitebe-heerder
  • Analytics tools

   

  Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnum-mer
  • E-mail adres

   

  Toestemming

  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

  NVT

   

   

  Op het formulier ‘Toestemmingsverklaring’ wordt de leden ook expliciet toestemming gevraagd om foto’s die tijdens verenigingsactiviteiten worden gemaakt te mogen gebruiken voor verslaglegging en promotionele activiteiten van de vereniging. De foto’s worden niet aan derden verstrekt. Leden kunnen deze toestemming te allen tijde intrekken door een email te sturen naar de secretaris.

  Wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens.

  Wij geven standaard persoonsgegevens van (competitie spelende) leden door aan Sportlink. Met Sportlink hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden..

  Op ons inschrijfformulier wordt verwezen naar deze privacy regeling. Deze regeling hangt in het clubgebouw, deze regeling staat ook op de website en kan op verzoek worden toegezonden via de mail.

 • Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 • Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 • Geheimhoudingsverklaring

  Alle medewerkers die uit hoofde van hun functie bij de vereniging beschikken over één of meer persoonsgegevens hebben de volgende geheimhoudingsverklaring getekend.

  Bsc Caribe gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.

  <NAAM> (verder: ook ondergetekende) is als werknemer/vrijwilliger/bestuurslid/commissielid/actief bij bsc Caribe

  Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, <NAAM>:

  1. dat ik geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;
  2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens;
  3. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging;
  4. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet –traceerbaar;
  5. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen;
  6. dat als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik aan de vereniging een boete verschuldigd ben van € 50-. Deze boete is ineens opeisbaar zonder dat daar een sommatie of ingebrekestelling aan vooraf hoeft te gaan. Als de werkelijke schade hoger is dan de boete dan betaal ik een aanvullende vergoeding tot aan de werkelijk geleden schade.
 • Overig

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

   

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

   

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

   

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  Verantwoordelijke: Het Bestuur

  E-mail: secretaris@caribe.nl             

  Telefoonnummer:06-30270537  

   

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Website

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  Onze website is veilig. Die veiligheid wordt regelmatig gecontroleerd via deze url: www.internet.nl