• GEDRAGS- EN OMGANGSREGELS B.S.C. CARIBE

  GEDRAGS- EN OMGANGSREGELS B.S.C. CARIBE


  Inleiding

  Binnen b.s.c. Caribe vinden we het belangrijk dat alle leden met plezier honk- en
  softballen. Dit betekent dat we als vereniging moeten zorgen voor een veilige en
  prettige sfeer op trainingen en bij wedstrijden. Dit betekent dat wij respectvol met
  elkaar omgaan. Deze sfeer en veilige omgeving wordt gecreëerd door spelers,
  coaches, ouders, scheidsrechters, tegenstanders en andere betrokkenen. Oftewel,
  iedereen waar we mee te maken hebben bij een leuk potje honk- of softbal.

  Om dit in goede banen te leiden hebben wij binnen Caribe een aantal gedrags- en
  omgangsregels. Daarin is een onderscheiden tussen:


  1. Normale omgangsvormen die gelden binnen onze maatschappij

  2. Gedrags- en omgangsregels binnen Caribe

  3. Afspraken binnen het team


  Hieronder gaan we in op de gedrags- en omgangsregels die binnen Caribe gelden.

  Aan het begin van ieder seizoen wijst een trainer/coach op deze regels. Eventueel
  kunnen trainer/coaches en speler(s) aan het begin van het seizoen meer specifieke
  afspraken maken (‘Afspraken binnen het team’).


  1. WAT VERWACHTEN WIJ TE ALLEN TIJDE VAN ONZE LEDEN,
  TRAINERS/COACHES, OUDERS EN ANDERE BETROKKENEN?


  Iedereen bij Caribe:
  IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen
  gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur.
  Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij onze vertrouwenspersoon,
  Pauline Vink.

  TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter,
  je trainers, de toeschouwers en ieder ander.

  RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar
  instructies en houd je aan de regels.

  GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders
  eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi
  afval in de afvalbakken.

  BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand
  tegen zijn of haar wil aan.

  HOUDT ZICH AAN DE REGELS: houd je aan deze gedragscode en alle andere
  afspraken die er worden gemaakt. Spreek elkaar aan op deze gedragsregels.

  TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van
  discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit
  niemand buiten en wees tolerant.

  DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst,
  levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid,
  culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

  IS EERLIJK en SPORTIEF: Wees als speler, coach en toeschouwer sportief
  tijdens en na de wedstrijd. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld
  en gebruik geen doping.

  ROOKT NIET IN TENUE: Het is verboden in tenue en/of tijdens wedstrijden te
  roken.

  ROOKT NIET TIJDENS JEUGDWEDSTRIJDEN: Het is verboden te roken
  tijdens jeugdwedstrijden en trainingen. Dit geldt voor iedereen die zich in, op of
  rondom de tribune, dug-out, velden of kantine bevindt.

  Ben je 18+ en drink je na afloop van het sporten alcohol?
  Drink dan met mate en drink niet wanneer je met de auto bent

  Tegengaan van discriminatie en (seksuele) intimidatie

  Om discriminatie en (seksuele) intimidatie binnen de vereniging tegen te gaan,
  hanteren we binnen de vereniging de volgende omgangsregels:

  Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.

  Ik houd rekening met de grenzen die de ander aan geeft.

  Ik val de ander niet lastig.

  Ik berokken de ander geen schade.

  Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

  Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

  Ik negeer de ander niet.

  Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

  Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil
  aan.

  Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

  Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over

  iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

  Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.

  Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

  Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene
  die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

  Ik misbruik de bovenstaande regels niet (zoals valse beschuldigingen).


  2. WAT VERWACHTEN WIJ VAN SPELERS TIJDENS DE TRAINING?


  Kom op tijd op de training. Wat op tijd is verschilt per team, maar wees in ieder
  geval 10 tot 15 minuten van tevoren aanwezig, zodat je tijd genoeg hebt om
  het materiaal naar het veld te brengen en om je schoenen aan te doen.

  Mocht je een keer niet kunnen, meld je dan zo vroeg mogelijk af (op welke
  wijze het afmelden plaatsvindt is aan de trainer/coach).

  Geef een blessure door aan de trainer/coach en houdt hem of haar op de hoogte
  van het verloop.

  Als de trainer praat, ben je stil en luister je naar de trainer.

   

  3. WAT VERWACHTEN WIJ VAN SPELERS TIJDENS DE WEDSTRIJD?

  Kom op tijd bij de wedstrijd. Wat op tijd is verschilt per team en is afhankelijk
  van de voorbereidingstijd (duur warming-up, vegen, lijnen trekken, jerrycans
  vullen, etc.).

  Mocht je een keer niet kunnen, meld je dan zo vroeg mogelijk af (op welke
  wijze het afmelden plaatsvindt is aan de coach).

  Vertrektijd is vertrektijd, als je op eigen gelegenheid gaat, meldt dat bij de
  coach.

  We adviseren om na de wedstrijd te douchen; dit is niet verplicht.

  Voor de wedstrijd begroeten de spelers en coaches de tegenpartij en de
  scheidsrechters en na afloop van de wedstrijd (ongeacht de afloop) bedanken
  de spelers en coaches de tegenpartij en de scheidsrechters voor de wedstrijd.
  De coach ziet er op toe dat dit zonder uitzondering gebeurt.

  De spelers die niet actief zijn in het veld blijven tijdens de wedstrijd in de dug-
  out om hun teamgenoten aan te moedigen (tenzij de coach van spelers vraagt
  om zich op te warmen).

  Onsportief gedrag in woord, actie of gebaar wordt absoluut niet getolereerd.
  Coaches zien toe op sportief gedrag van de spelers.

  Het gedrag van de coaches tijdens de wedstrijd is van zeer groot belang voor
  het gedrag, de beleving en de prestaties van de spelers, maar ook voor de
  uitstraling van het team en de club. Het gedrag van de coaches moet gericht
  zijn op begeleiden, stimuleren, sturen en constructief corrigeren en mag nooit
  grof, beledigend of denigrerend zijn naar wie dan ook.

  Gedrag ten opzichte van de scheidsrechter

  Tijdens de wedstrijd mogen spelers niet in discussie gaan met de
  scheidsrechter. Aanspreken van een scheidsrechter gebeurt alleen door de
  coach.

  Scheld de scheidsrechter nooit uit laat je niet door je emotie meeslepen, blijf

  rustig en respectvol.

  Wij dulden geen commentaar vanuit de dug-out of vanaf de tribune.

  Afspraken over kleding en materiaal

  Tijdens wedstrijden spelen wij in het tenue/uniform van Caribe. Bij kou of regen
  is het in overleg met de coach mogelijk om een (Caribe) trui, jas of windbreker
  aan te hebben. Spelers bepalen zelf hoeveel lagen kleren zij onder hun
  wedstrijdshirt dragen.

  Kleding die eigendom is van de vereniging wordt met respect behandeld.

  Spelers dragen geen sieraden of plakken deze af.

  Er wordt voor, tijdens en na de wedstrijd niet met knuppels of helmen gegooid.


  4. WAT VERWACHTEN Wij VAN DE OUDERS VAN DE SPELERS?

  Zorg dat u bekend bent met de teamafspraken en de gedragsregels van Caribe
  Gedraag u langs de lijn en op de tribune, u heeft een voorbeeldrol.

  Ouders mogen hun kinderen aanmoedigen vanaf de tribune en zijn alleen
  welkom in de dug-out met goedkeuring van de coach.

  Ouders gaan tijdens de wedstrijd niet in discussie met de coach en accepteren
  dat de coach de regie heeft tijdens de wedstrijd.

  Van ouders van jeugdspelers wordt verwacht dat zij kantinediensten draaien
  en af en toe een rijbeurt vervult naar een uitwedstrijden.

   

   5. WAT VERWACHTEN WIJ VAN ONZE TRAINERS EN COACHES?

  De onderstaande elf gedragsregels zijn vastgesteld door de ALV van NOC*NSF op
  15 november 2011: ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’. Als één of meerdere
  van deze gedragsregels wordt overtreden dan kan een tuchtprocedure met
  tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de KNBSB.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de

  sporter zich veilig kan voelen.

  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de

  sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter

  door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele

  intimidatie tegenover de sporter.

  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige

  sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd

  als seksueel misbruik.

  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de
  sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel
  of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het
  doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk

  communicatiemiddel dan ook.

  7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd
  en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich

  bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

  8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te

  beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele

  Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige)

  sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties

  samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de

  kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen

  financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding

  tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  10.De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door

  iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert

  dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe

  noodzakelijke actie(s) ondernemen.

  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen
  de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  Naast het naleven van de bovenstaande ‘Gedragsregels begeleiders in de
  sport’, verwachten wij van trainers en coaches van Caribe het volgende.
  De trainer/coach:

  12. Creëert een prettige en veilige sfeer waarin hij/zij de spelers aanmoedigt..

  13. Stimuleert een sfeer waarin onderlinge en wederzijdse aanmoediging bestaat
  onder de spelers.

  14. Moedigt de spelers aan elkaar te respecteren, ongeacht het spel- en/of
  prestatieniveau van een individu.

  15. Focust op plezier beleven, leren en presteren.

   

  16. Heeft te allen tijde een voorbeeldfunctie waarin de positieve aspecten van

  sport in het algemeen en van honk- en softbal in het bijzonder duidelijk worden
  getoond.

  17. Respecteert andere trainers en coaches, en handelt altijd op basis van
  vertrouwen.

  18. Accepteert en respecteert de rol van officials die ervoor zorgen dat wedstrijden
  sportief en volgens de regels verlopen.

  19. Staat open voor meningen van anderen en toont bereidheid om te leren en te
  ontwikkelen.

  20. Is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze
  gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, een 5
  vertrouwens(contact)persoon, het meldpunt van de KNLTB of het meldpunt van
  het Instituut Sportrechtspraak (in geval van doping of seksuele intimidatie).

  Vertrouwenscontactpersoon

  Als je als sporter te maken krijgt met een vervelende situatie kun je altijd contact
  opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP zal je verhaal altijd
  serieus nemen en je helpen en voor een oplossing zorgen.

  Onze VCP is Pauline Vink. Je kunt Pauline bereiken via de mail (
  vcp@caribe.nl) of
  per telefoon (06-27007518) WhatsApp of SMS is mogelijk.